Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 4(90)/2012

Sebastian Korczak

pp. 85-94

A PROTOTYPE OF VISION BASED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM

Abstract

This paper presents theoretical basis and application of image analysis for propose of a vision-based driver assistance system that helps to drive and increase driving safety. Using a video stream from a camera observing at the road, a computer program generates approximated road geometry. Then the program uses algorithms to estimate road shape, road width and car position on the road. The image analysis also enhances evaluation of distance from the preceding car. The computer program could also generate graphical and sound alerts to warn the driver of too high speed of approaching the preceding car, too small distance to the left or right road edge and about road curvature ahead.

Keywords: image analysis, lane detection, driver assistance system

PROTOTYP SYSTEMU WIZYJNEGO WSPOMAGAJĄCEGO KIEROWCĘ

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne oraz zastosowanie analizy obrazu wideo na potrzeby prototypu systemu wizyjnego wspomagającego kierowcę w czasie prowadzenia pojazdu oraz zwiększającego bezpieczeństwo jazdy. W oparciu o obraz z kamery umieszczonej za szybą samochodu program komputerowy odtwarza przybliżoną geometrię drogi, a następnie stosuje algorytmy pozwalające na określenie przebiegu pasa ruchu, jego szerokości i położenia pojazdu na pasie ruchu. Analiza obrazu pozwala też oszacować odległość do poprzedzającego pojazdu, a program może generować komunikaty graficzne i dźwiękowe w celu ostrzeżenia kierowcy o zbyt szybkim zbliżaniu się do niego, o małej odległości do pobocza lub środka jezdni oraz o występujących łukach drogi.

Słowa kluczowe: analiza obrazu, wykrywanie pasa ruchu, system wspomagania kierowcy