Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 1(110)/2017

Michał Lizut, Marcin K. Wojs

pp. 119-126

RESEARCH ON CLUTCH LEVER OF KTM MOTORCYCLE PRODUCED BY USING 3D PRINTING

Abstract

This publication is to examine and compare fatigue properties of the various materials used in 3D printing and to answer the question whether parts produced by 3D printers are able to replace the original components produced in traditional methods. The object of the research is clutch lever coming from the KTM LC4 640 SM 2006 motorcycle. Clutch handle has been modeled using SolidWorks software, then printed using 3D printers in various configurations described in the article. In order to conduct fatigue tests for motorcycle handles, it was necessary to design and to construction test stand which the scheme has been described. Fatigue tests were carried out for the input parameters such as pressure, load and frequency of the cycles. The results are summarized and compared in the bar graph. The analysis has showed that the parts printed with two materials (filament and fiber) by using the Mark Two printer have a much higher fatigue resistance than the printed parts of ONYX, Z-ABS and Z-HIPS materials.

Keywords: 3D printing, fatigue strength, motorcycle parts

BADANIA ZMĘCZENIOWE KLAMKI SPRZEGŁA MOTOCYKLA KTM WYPRODUKOWANEJ METODĄ DRUKU 3D

Streszczenie

Niniejsza publikacja ma na celu zbadanie i porównanie właściwości zmęczeniowych poszczególnych materiałów stosowanych w druku 3D oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy części wytwarzane za pomocą drukarek 3D są w stanie zastąpić oryginalne podzespoły produkowane tradycyjnymi metodami. Przedmiotem badań jest dźwignia sprzęgła pochodząca z motocykla KTM LC4 640 SM 2006r. Klamka sprzęgła została zamodelowana za pomocą oprogramowania SolidWorks, następnie wydrukowane za pomocą drukarek 3D w poszczególnych konfiguracjach, szczegółowo opisanych w artykule. W celu przeprowadzenia badań zmęczeniowych klamki motocyklowej niezbędne było zaprojektowanie i budowa stanowiska badawczego, którego schemat został przedstawiony w artykule. Przeprowadzono badania zmęczeniowe dla zadanych parametrów takich jak: ciśnienie robocze, obciążenie oraz częstotliwość cyklu. Wyniki zestawiono i porównano na wykresie. Analiza wykazała, że części wydrukowane z dwóch materiałów przy pomocą drukarki MarkForged charakteryzują się o wiele większą wytrzymałością zmęczeniową od części wydrukowanych z samego Onyx, ABS i Z-HIPS.

Słowa kluczowe: drukowanie 3D, wytrzymałość zmęczeniowa, części motocyklowe