Download article in PDF format

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów

Proceedings of the Institute of Vehicles

No. 1(92)/2013

Anna Kieracińska, Zdzisław Chłopek, Jacek Biedrzycki, Andrzej Jakubowski, Jakub Lasocki, Piotr Wójcik

pp. 77-84

BADANIA UKŁADU DO ZMNIEJSZANIA EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH Z UKŁADU HAMULCOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

Streszczenie

Pyły należą do zanieczyszczeń powietrza szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi. W centrach wielkich aglomeracji znaczącym źródłem pyłów jest motoryzacja. Źródłami emisji pyłów z pojazdów samochodowych są – oprócz silników spalinowych – również pary trybologiczne pojazdów, w tym przede wszystkim układ hamulcowy. W związku z tym zagrożeniem opracowano podciśnieniowe urządzenie do zmniejszania emisji pyłów z układ hamulcowego. Badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność urządzenia. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań układu zabudowanego w samochodzie osobowym. Badania zostały przeprowadzone na hamowni podwoziowej w warunkach specjalnie opracowanego testu jezdnego, symulującego intensywne hamowanie pojazdu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono dobrą skuteczność urządzenia do ograniczania emisji cząstek stałych: około 50% dla hamulców tarczowych. Wyniki te uzasadniają kontynuację prac nad wdrożeniem do eksploatacji opracowanego urządzenia.

Słowa kluczowe: samochody, emisja zanieczyszczeń, cząstki stałe, układ hamulcowy.

EXAMINATION OF THE SYSTEM REDUCING PARTICULATE MATTER EMISSION FROM A BRAKE SYSTEM OF A PASSENGER CAR

Abstract

Particulate matter air pollution is particularly harmful to human health. In centers of large urban areas, a significant source of particulate matter is motorization. Sources of particulate emissions from motor vehicles are – apart from internal combustion engines –tribological pairs in the vehicles, including mainly the brake system. In connection with this threat, the vacuum device to reduce the emissions of particulate matter from the brake system was designed. Laboratory tests confirmed the effectiveness of the device. In this paper the results of the tests of the device installed in the passenger car have been presented. The examination was performed on a chassis dynamometer in a specially developed driving test, simulating intensive vehicle braking. Basing on these results a good effectiveness of the device for reducing particulate emissions has been stated: approx. 50% for disc brakes. These results justify the continuation of work on the implementation for operation of developed device.

Keywords: cars, pollutant emission, particulate matter, brake system.