MODELOWANIE MATEMATYCZNE I SYMULACJA NUMERYCZNA DZIAŁANIA PAKIETU PIERŚCIENI TŁOKOWYCH SILNIKA SPALINOWEGO - (MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL SIMULATION OF PISTON RING PACK OPERATION OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE)

Streszczenie
W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga [3, 4] oraz model elastycznego kontaktu chropowatych powierzchni Greenwooda i Tripa [1]. Opracowano także model przepływu gazu przez uszczelnienie labiryntowe pierścieni, jak i model odkształceń kątowych pierścieni i ich pionowych przeskoków w rowkach tłoka. Wyniki obliczeń symulacyjnych przedstawiono w formie wykresów. 

Summary
In the paper a model of a ring pack motion on an oil film has been analysed. The local thickness of the oil film can be compared to height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical mathematical model formulated in works of Patir, Cheng [5, 6] and Greenwood, Trip [2] have been combined and used in this paper. A model of a gas flow through the labyrinth seal of piston rings has been developed. In addition models of ring twist effects and axial ring motion in piston grooves have been applied. Results of numerical simulations have been presented.